Kérünk, hogy rendelkezz adód 1%-ával. Segítsd a civileket, hogy mi is segíthessünk!

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A WWW.KEPESPUSZTA.HU WELOLDALON KERESZTÜL MEGVALÓSULÓ ADOMÁNYOZÁSRA VONATKOZÓAN

 

 

 

1. Fogalmak

 

 

 

„Adomány”: jelen ÁSZF vonatkozásában pénzbeli támogatás, melyet Adományozó a Honlap erre kialakított felületén keresztül juttat Adományozott részére.

 

 

 

„Adományozó”: az a magánszemély vagy gazdasági társaság, mely saját vagyona terhére juttat ellenszolgáltatás nélkül Adományt az Adományozott részére a Honlapon keresztül az itt meghatározott módon.

 

 

 

„Adományozott”: a Képespuszta Tábor Alapítvány (Székhely: 2458 Kulcs, Fecske utca 13. Adószám: 19096218-1-07 Számlaszám (OTP Bank Zrt.): 11736037-20025672 Statisztikai számjel: 19096218-9003-569-07 Bírósági nyilvántartási szám: 07-01-0000085)

 

 

 

„Adományozás célja”: az Adományozott alapító okiratában megjelölt hosszú távú közérdekű célok megvalósításának támogatása.

 

 

 

„Honlap”: Az Adományozott által adománygyűjtés céljából létrehozott és fenntartott weboldal (www.kepespuszta.hu).

 

 

 

2. A szerződés tárgya

 

 

 

2.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) az Adományozó és Adományozott (továbbiakban együttesen: „Felek”) közötti támogatási szerződés feltételeit tartalmazzák, melynek keretében Adományozó az Adományozott részére a Honlapon keresztül nyújt Adományt.

 

 

 

3. A szerződés létrejötte

 

 

 

3.1. A támogatási szerződés létrejöttéhez az szükséges, hogy Adományozó a Honlapon keresztül a körülírt támogatási módok valamelyikének kiválasztásával az Adományozottnak pénzbeli Adományt nyújtson. Az Adományozó a támogatási módok valamelyikének igénybevételével kifejezi az Adományozott irányába a saját vagyona rovására történő adományozási szándékát.

 

 

 

3.2. A Honlapon az Adományozó által kiválasztott támogatási mód kiválasztását követően az Adományozó számára olvashatóvá válnak a jelen általános szerződési feltételek, amely feltételek Adományozó általi elfogadását követően a támogatási szerződés az Adományozó és az Adományozott között minden további aktus nélkül létrejön.

 

 

 

3.3 Adományozott kijelenti, hogy az Adományt köszönettel elfogadja és az Adományozott által megjelölt célra, vagy ennek hiányában az Adományozott alapító okiratában megjelölt hosszú távú közérdekű célok megvalósításának érdekében használja fel.

 

 

 

4. Az Adományok formája

 

 

 

4.1 Az Adományokat a következő formákban lehet nyújtani (támogatási módok):
(i) Különböző összegű egyszeri pénzbeli adományok
(ii) Különböző összegű rendszeres pénzbeli adományok
(iii) Személyi jövedelemadó 1% gyűjtése
(iv) Webshopon keresztüli vásárlás

 

 

 

4.2. A 4.1 pontban meghatározott támogatási módok elérhetők a Honlapon, melynek fenntartója a Adományozott, amely a Honlap működéséért teljes felelősséggel tartozik.

 

 

 

4.3 Az Adományozottat bármilyen összegű adománnyal lehet támogatni a Honlapon keresztül, akár egy, akár több alkalommal.

 

 

 

5. Az adományozás menete

 

 

 

5.1 Ahhoz, hogy valaki Adományozóvá és így a jelen támogatási szerződés alanyává váljon, az alábbi lépéseket szükséges elvégezni:
(i) az Adományozó a Honlapon felkínált 4.1 pontban meghatározott támogatási módok valamelyikét kiválasztja,
(ii) meghatározza a támogatási összeget,
(iii) elfogadja az általános szerződési feltételeket, és
(iv) a 6.2. pontban körülírt, és a Honlapon is felkínált fizetési módok útján az adományozást megvalósítja.

 

 

 

5.2 Egyszeri pénzbeli adomány nyújtása esetén, ha Adományozó a fenti folyamat elvégzését követően újra
támogatni szeretné az Adományozottat, úgy ezt a folyamat megismétlése útján teheti meg.

 

 

 

5.3 Rendszeres pénzbeli adomány bankkártyás levonás útján való nyújtása esetén az Adományozó által kiválasztott összeget a támogatás lemondásáig Adományozott Adományozó bankkártyájáról minden hónapban 7-én levonja (levonási nap). Ilyen esetben a támogatás lemondása olyan módon történik, hogy Adományozó az alapitvany@kepespuszta.hu e-mail címre „rendszeres támogatás lemondása” tárggyal elektronikus üzenetet küld. Adományozott az üzenet kézhezvételének napjától számított 15 naptári napon belül leállítja az adomány levonását. Amennyiben Adományozó az elektronikus üzenetet a levonási napot kevesebb mint 15 naptári nappal megelőzően küldi el, úgy Adományozott a levonást csak a következő hónapban állítja le.

 

 

 

5.4 Az 1% felajánlását az éves SZJA bevallás részeként kell megtenni az erre a célra rendszeresített 1453NY EGYSZA elnevezésű űrlapon, a kedvezményezettnek szánt rovatba az Adományozott adószámának feltüntetésével: 19096218-1-07.

 

 

 

5.5. A webshopon keresztüli vásárlás úgy történik, hogy az Adományozó kiválasztja a Honlapon a megvásárolni kívánt termékeket (pl. pólót, táskát) és a Vásárolok (pl Pólót Vásárolok) gombra kattintással megkezdi a vásárlási folyamatot, megadja a szükséges személyes adatait és a megvásárolni kívánt termék részleteit, majd az általános szerződési feltételek elfogadását követően a fizetéssel zárul a folyamat. A megvásárolt termék postai úton vagy csomagküldőn keresztül kerül kiszállításra az Adományozó által megadott postai címre, a postaköltség ill. szállítási költség az Adományozót terheli.

 

 

 

6. Fizetési módok, adókedvezmény

 

 

 

6.1. Az Adományokat az alábbi módokon lehet megfizetni:
(i) PayLike szolgáltatás által biztosított technikai megoldás (bankkártyás),
(ii) kiszállított terméknél utánvéttel, készpénzben
(iii) banki átutalás
(iv) 1% felajánlása az SZJA bevallás részeként.

 

 

 

6.2. Mivel az Adományozott, mint a támogatott civil szervezet rendelkezik közhasznú jogállással, ezért amennyiben az Adományozó a társasági adó alanya, úgy adókedvezményben részesülhet a mindenkori Tao törvény rendelkezései szerint. Ehhez az Adományozó az Adományozott részére 2 példányban támogatási igazolást állít ki, melynek kötelező tartalmi kellékeit a Tao. törvény rögzíti. (E szerint az igazolásnak tartalmaznia kell: (i) mindkét fél nevét, a székhelyét, az adószámát,az Adományozott közhasznú megjelölését (ii) az Adomány összegét, (iii) támogatott célt, (iv) az adományozás időpontját és (v) tartós adományozás esetén annak tényét.) Az igazolást a támogatásnyújtás időpontjában, de legkésőbb az adóév végéig kell az Adományozó rendelkezésére bocsátani.

 

 

 

6.3. Adományozott Adományozó írásbeli kérésére adományigazolást állít ki. Adományozónak ehhez az alapitvany@kepespuszta.hu e-mailcímre kell egy e-mailt írnia, melynek tárgya a következő: „Adományigazolás kérése”.

 

 

 

7. Az Adományok felhasználása

 

 

 

7.1 A támogatás célja az Adományozott alapító okiratában megjelölt célok megvalósítása, az Adományozott programjainak elősegítése.

 

 

 

7.2 Adományozó kijelenti, hogy az Adománya révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut.

 

 

 

7.3 Adományozott naptári évenként legalább egyszer a Hírlevélben, és/vagy a Honlapon keresztül tájékoztatja az Adományozót az összegyűjtött támogatási összegek felhasználásáról. A tájékoztatás az átláthatóság kritériumainak megfelel.

 

 

 

8. Adatkezelés

 

 

 

8.1 Felek rögzítik, hogy az ÁSZF Adományozó általi elfogadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak minősül, így Adományozott jogosult Adományozó által rendelkezésre bocsátott vagy egyébként az adományozás folyamata során az Adományozott birtokába kerülő személyes adatokat a jogszabályi keretek között és bizalmasan kezelni. Rögzítésre kerül, hogy az adatkezelés keretében adattovábbítás nem történik.

 

 

 

8.2 Az adatkezelés részleteit az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

 

 

 

9. Egyéb rendelkezések

 

 

 

9.1 A szerződés annak teljesítésével megszűnik.

 

 

 

9.2 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. (Tao) törvény, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései megfelelően irányadók.

 

 

Pin It on Pinterest

0
    0
    Adománykosár
    Adománykosatad üresVissza a támogatásokhoz